www.huidtherapie.nl
is een initiatief van de
Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten

Lees verder

Privacy & Disclaimer

De website huidtherapie.nl is een website van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH). De geplaatste informatie op deze site is met grote zorgvuldigheid gemaakt en geschreven. Hierbij zijn diverse huidtherapeuten van de NVH betrokken.

De inhoud van de site wordt regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd. Ondanks de uiterste zorg die de NVH besteedt aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gepubliceerde gegevens, kan de NVH niet instaan voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de gegevens. Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

De gegevens zijn geen persoonlijk advies maar van algemene aard. Bedenk bij het lezen dat uw gezondheidssituatie anders kan zijn dan in de teksten wordt beschreven. De informatie is niet bedoeld als vervanging van een consult bij de huidtherapeut, (huis)arts, medisch specialist of andere zorgverlener. Bij persoonlijke, huidprobleemgerelateerde vragen, neemt u contact op met uw huidtherapeut, (huis)arts of behandelend dermatoloog.

Gebruikers en bezoekers mogen niets van de website overnemen, vermenigvuldigen, verspreiden of op een andere manier ter beschikking stellen aan anderen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de NVH. De NVH alsmede diens toeleverancier van gegevens, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van (de onmogelijkheid van) het gebruik van de op deze website gepubliceerde informatie en/of verstrekte of verkregen informatie via het internet.

Als de op de site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, willen wij dat graag corrigeren. Komt u een fout tegen of heeft u vragen en/of opmerkingen. Dan horen wij dat graag. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar: communicatie@huidtherapie.nl

Intellectuele eigendomsrechten

Auteursrecht
De NVH bezit alle intellectuele eigendomsrechten op de teksten, behalve waar wordt verwezen naar andere bronnen of websites.

Wilt u vanaf uw website linken naar (een onderdeel van) deze website, dan hoeft u daar geen toestemming voor te vragen. Gebruik van de informatie van huidtherapie.nl op een andere site, platform, mediakanaal of andere media/informatiedoeleinden is alleen toegestaan na goedkeuring van de NVH.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan auteursrechtelijke beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie voor commerciële doeleinden openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de NVH.

Beeldrecht
De licentierechten voor de foto’s, afbeeldingen, folders, films, geluiden, teksten en andere informatie die op deze website berusten uitsluitend bij de NVH en/of haar licentiegevers.

Linken naar huidtherapie.nl

Linken naar de website is toegestaan, mits de goede naam van huidtherapie.nl en de NVH niet worden aangetast en mits ermee geen instemming door en/of steun van de NVH wordt gesuggereerd waar dat niet het geval is. Linken naar deze website dient bij voorkeur te geschieden naar de homepagina daar onderliggende pagina’s tussentijd gewijzigd kunnen worden.

Hyperlinks en verwijzingen

Op deze website zijn links opgenomen naar informatiebronnen die niet door de NVH beheerd worden. Voor de inhoud van de informatie van deze bronnen draagt de NVH dan ook geen enkele verantwoordelijkheid. De NVH is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop die partijen omgaan met eventuele persoonsgegevens die u daar achterlaat.

Social Media
De NVH gaat graag, via het web en (eigen) social media kanalen, in dialoog met leden, klanten en bezoekers van de website over haar organisatie, producten en/of diensten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden. Wij volgen hiervoor actief het internet en social media kanalen, zoals Facebook, Twitter en blogs. Hierbij spant de NVH zich in om discussies op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of proactief op in te gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen  te beantwoorden.

De NVH behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan discussies en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, wij gegevens vastleggen. Uw gegevens behandelen wij volgens deze privacyverklaring.

Aanpassen privacybeleid

De NVH behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor het meest actuele privacybeleid van het NVH.

Vragen en opmerkingen

Vragen en opmerkingen over deze website, kun je mailen naar communicatie@huidtherapie.nl

Colofon

huidtherapie.nl is een initiatief van de NVH, de beroepsvereniging van huid- en oedeemtherapeuten. De site werd gemaakt in samenwerking met E-Tales.