Naar de huidtherapeut

De meeste behandelingen vinden plaats in de behandelruimte van de huidtherapeut, maar een behandeling kan ook in een verpleeghuis, instelling of aan huis worden uitgevoerd wanneer de huisarts of medisch specialist dit nodig acht.

Huidtherapeutisch Methodisch Handelen

Een huidtherapeut werkt volgens een gestructureerde methode; het huidtherapeutisch methodisch handelen. Dit houdt in dat er bepaalde verplichte stappen doorlopen moeten worden voor en tijdens het behandeltraject. In aanvang worden de aard van de aandoening en het effect hiervan op het dagelijks leven in kaart gebracht. Het behandelgebied wordt onderzocht en er worden vragen gesteld betreffende uw medische voorgeschiedenis. Ook worden metingen verricht en indien nodig foto’s gemaakt. Aan de hand van deze gegevens komt de huidtherapeut samen met u tot een behandelplan. Wanneer u zonder verwijsbrief komt zal er aan het eerste consult beginnen met een screening. Daaruit kan worden besloten met onderzoek verder te gaan of dat eerst de huisarts moet worden geconsulteerd, alvorens de huidtherapeut de behandeling kan starten.

Behandeltraject

Wanneer u besluit met de behandeling te willen starten, verleent u door middel van een behandelovereenkomst toestemming aan de huidtherapeut. Doorgaans wordt deze toestemming schriftelijk bevestigd en wordt een informed consent ondertekend. Hiermee laat u weten bekend te zijn met het behandelplan, de risico’s en gevolgen en de adviezen betreffende de behandeling en nazorg. Het is belangrijk om dit document goed door te lezen, door het ondertekenen hiervan verklaart u dat u de gegeven informatie en adviezen goed hebt begrepen. Stel gerust vragen aan uw huidtherapeut.

Evaluatie

Tijdens en aan einde van het behandeltraject worden de behandelresultaten geëvalueerd. Wanneer nodig wordt de behandeling bijgesteld, gestaakt of volgens plan afgerond.

Kwaliteitsonderzoek

Huidtherapeuten voeren klantervaringsonderzoek uit, er kan u gevraagd worden of u hieraan mee wilt werken. U ontvangt dan een ‘PREM vragenlijst’ via Qualiview. Deze anonieme informatie geeft verbeterinzichten aan uw huidtherapeut en kan een verplicht onderdeel zijn in de contractering tussen de huidtherapeut en zorgverzekering.