Minister Schipper ondertekent bestuurlijk akkoord

Zevenaar – 19 juni 2017

Minister Schipper ondertekent bestuurlijk akkoord voor paramedische zorg

Vandaag is het bestuurlijk akkoord voor de paramedische zorg ondertekent door minister Schippers (VWS). Onder dit bestuurlijk akkoord staan ook de handtekeningen van de KNGF, Keurmerk Fysio, Patiëntenfederatie en alle leden van de PPN, waar ook de NVH onder valt.

De kern van het akkoord is dat de kwaliteit omhoog gaat, administratieve lasten worden verlaagd en het vertrouwen tussen zorgverleners en zorgverzekeraars wordt hersteld. Dit akkoord geldt voor 2017 en 2018, maar de acties die zijn afgesproken lopen wel door in de jaren daarna. Het ministerie stelt hiervoor in totaal 2 miljoen euro beschikbaar. In de paramedische zorg zijn ongeveer 30.000 zorgverleners werkzaam.
Hiermee is het een voorloper van het hoofdlijnenakkoord 2019, waarin voor meerdere jaren afspraken worden vastgelegd onder andere over het meerjarig interdisciplinair onderzoeksprogramma. Door deze afspraken moeten financiële middelen worden vrijgemaakt, om de meerwaarde van ons handelen in de eerste lijn te kunnen onderbouwen. De NVH pakt dit samen op met ZonMw.

Voorzitter van de NVH Sabine Uitslag over het bestuurlijk akkoord: “Dit akkoord is een mooie stap voor de huidtherapeuten. Prachtig om te zien dat de minister en haar ministerie de meerwaarde van ons, paramedici, van harte onderschrijft”. Ook substitutie is een belangrijk onderwerp in het huidig bestuurlijk akkoord, net als transparantie van ons handelen voor onze patiënten. Uitslag: “Dit bestuurlijk akkoord wat vandaag is ondertekent is een historische mijlpaal voor de paramedische beroepsgroepen en in het bijzonder voor de NVH. Wij gaan samen het verschil maken voor de patiënt”.

BestuurlijkAkkoord 19jun17 Mcklin Fotografie 009 KLEIN BestuurlijkAkkoord 19jun17 Mcklin Fotografie 025 KLEIN
BestuurlijkAkkoord 19jun17 Mcklin Fotografie 031 KLEIN BestuurlijkAkkoord 19jun17 Mcklin Fotografie 040 KLEIN

 

Hoofdlijnen van het akkoord
Het hoofdlijnenakkoord bevat afspraken over drie hoofdthema’s: kwaliteit, contractering en vermindering regeldruk.

 • Kwaliteitsverbetering en transparantie worden gestimuleerd via bekostiging, VWS investeert in de doorontwikkeling van een kwaliteitssysteem paramedische zorg
 • Er komt een inventarisatie van de substitutiemogelijkheden naar paramedische zorg
 • Onderzoek naar nut en effectiviteit paramedische zorg: een meerjarig onderzoeksprogramma wordt voorbereid en ondergebracht bij ZonMw
 • Het contracteerproces wordt gemonitord door NZa
 • Onderzoek naar een andere bekostigingssystematiek wordt uitgevoerd door de NZa
 • NZa bespreekt klachten over contractering met zorgverzekeraars
 • Algemene bepalingen contracten worden geüniformeerd, inclusief declaratieparagraaf (eerste resultaten al bij inkoop 2018)
 • Er komt een Informatiestandaard gegevensuitwisseling tussen paramedici en verwijzers
 • DCSPH-criteria worden geüniformeerd (diagnosecodes), mogelijkheden voor een nieuw systeem worden onderzocht
 • Klantervaringsonderzoek (PREM) wordt ontwikkeld en geüniformeerd
 • Behandelindex wordt voor zover van toepassing geüniformeerd en gevalideerd
 • Directe toegankelijkheid blijft gewaarborgd (onderzoek VWS naar toepassing)
 • Verwijzing wordt geüniformeerd (lijst met minimale gegevens inmiddels klaar)
 • De 15 grootste administratieve lasten worden opgelost

Meer informatie:

Onze Partners